هوم لیفت

هوم لیفت (آسانسور خانگی) مهندسی به راز مناسب جهت استفاده در منازل مسکونی و شخصی با ترافیک کم بر اساس نوع کاربری و طراحی مورد نیاز طراحی می گردد. پس از بازدید کارشناسان از محل پروژه و انتقال اطلاعات فنی به شرکت، تیم متخصص اقدام به طراحی و تهیه نقشه های آهن کشی و آسانسور نموده و به کارفرما ابلاغ می نماید. شرکت مهندسی به راز دارنده پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد لذا تمامی آسانسور ها بر اساس استاندارد ملی تولید می گردند.

star_rate
پارکینگ مکانیزه به راز، شرکت به راز، پارکینگ هوشمند، آسانسور، آسانسور هیدرولیکی

هوم لیفت

ظرفیت مفید: تا 4 نفر

کورس حرکتی: تا 3 توقف

چاله مورد نیاز: 40 سانتیمتر

سرعت: 16cm/s

برق مورد نیاز: متناسب با ظرفیت

star_rate
فهرست