آسانسور خودرو بر

آسانسور خودرو بر مهندسی به راز مناسب جهت جایگزینی رمپ در خانه هایی که فضای زیادی برای پارکینگ ندارند بوده و طراحی و اجرای مهندسی آن توسط تیم شرکت مهندسی به راز انجام میگیرد. شرکت پس از انجام بازدید های مربوطه اقدام به طراحی سیستم در کامپیوتر نموده و پس از انجام تست های فنی اقدام به تولید و سپس نصب در محل پروژه می گردد. این سیستم از قطعات خارجی تولید شده و موارد ایمنی بر اساس استاندارد ملی آسانسور در آن رعایت شده است.

star_rate
آسانسور هیدرولیکی، آسانسور بار بر، باربر، آسانسور، ماشین بر، آسانسور خودرو، آسانسور ماشین

آسانسور خودرو بر

ظرفیت مفید: 2500 کیلوگرم

کورس حرکتی: تا 10 متر

چاله مورد نیاز: 150 سانتیمتر

سرعت: تا 60cm/s

برق مورد نیاز: 3 فاز

star_rate
فهرست