درباره ما

مطالعات

نظر به اینکه شرایط خاص معضل ترافیک در شهر های کلان علی الخصوص تهران و مشهد را داشتیم، بر آن شدیم تا اقدامات مطالعاتی اولیه را در این خصوص آغاز کنیم.

پارکینگ مکانیزه، پارکینگ کشویی، پارکینگ 3 طبقه، پارکینگ خانگی، افزایش پارکینگ

مدیریت

آسانسور هیدرولیکی

مهندس علی جوان

مدیریت عامل و رئیس هیئت مدیره
شرکت مهندسی به راز، پارکینگ مکانیزه به راز، شرکت به راز، پارکینگ هوشمند، آسانسور، آسانسور هیدرولیکی

مهندس مرجان حقگو

غضو هیئت مدیره و کارشناس فنی آسانسور

بازاریابی و امور قراردادها

نیروی متخصص

شرکت مهندسی به راز، پارکینگ مکانیزه به راز، شرکت به راز، پارکینگ هوشمند، آسانسور، آسانسور هیدرولیکی

مهندس عباس حقگو

مدیریت فنی آسانسور

تیم اجرائی

قربان قدرت خواه

مدیر تیم مکانیک
فهرست