دانلود

دانلود فایل های مربوط به آسانسور و پارکینگ

در این بخش سعی شده برخی از فایل های مورد نیاز صنعت آسانسور از جمله استاندارد های مربوطه جهت آسانسور های کششی و هیدرولیکی، راهنمای تنظیم شیر های برقی و کاتالوگ شرکت مهندسی به راز جهت دانلود قرار داده شود. در صورت دسترسی به فابل های جدید و تغییر استاندارد ها سعی می گردد به صورت منظم به روز رسانی گردد.

فهرست